【Unity】文字列をBase64エンコード・デコード

環境

  • Unity v5.1.2f1
必要なusing
using System;
using System.Text;

Base64にエンコード

string(平文) → byte[]
byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes (plainText);
byte[] → string(encoded)
string encodedText = Convert.ToBase64String (bytes);

Base64からデコード

string(encoded) → byte[]
byte[] decodedBytes = Convert.FromBase64String (encodedText);
byte[] → string(平文)
string plainText = Encoding.UTF8.GetString (decodedBytes);