【Unity】文字列をBase64エンコード・デコード

環境

  • Unity v5.1.2f1
必要なusing

Base64にエンコード

string(平文) → byte[]

byte[] → string(encoded)

Base64からデコード

string(encoded) → byte[]

byte[] → string(平文)